با توجه به تخصصی بودن زیرساخت شبکه همواره نیاز به نیرو یا نیروهای متخصص جهت مدیریت و نگهداری شبکه هر شرکت یا سازمان احساس می شود .از آنجاییکه استخدام نیروی مقیم شبکه با تخصص مورد نیاز برای سازمانها هزینه بر است ،شرکت فوژان پیشنهاد میکند مسئولیت مدیریت و نگهداری زیرساخت شبکه خود را با بستن قرارداد پشتیبانی شبکه به نیروهای متخصص ما بسپارید تا ضمن کاهش هزینه ها همواره از داشتن تیمی با تخصص کارامد از صحت و سلامت زیرساخت شبکه خود اطمینان حاصل کنید .